Site İstatistikleri

Bugün0
Tümü5504
Hasta Hakları Sorumlulukları PDF Yazdır e-Posta
Administrator tarafından yazıldı.   
Perşembe, 04 Ekim 2012 11:18

 

HASTA SORUMLULUKLARI


1-Genel Sorumluluklar

 • Kişiler kendi sağlığına dikkat etmek için elinden geleni yapmalı ve sağlıklı bir yaşam için verilen tavsiyelere uymalıdır.
 • Kişi uygunsa kan verebilir ya da organ bağışında bulunabilir.
 • Genel hijyen kurallarına uyulmalı ve kişiler gerekli durumlarda kendi bakımlarını yapmalıdır.

 

2- Sosyal Güvenlik Durumu

 • Hasta; sağlık sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri ilgili kurumlara zamanında bildirmek durumundadır.

 

3- Sağlık Çalışanlarını Bilgilendirme

 • Hasta daha önce geçirdiği hastalıkları, yakınmalarını, yatarak herhangi bir tedavi görüp görmediğini, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve sağlığıyla ilgili tüm bilgileri eksiksiz vermelidir.
 • Verdiği bilgilerin doğruluğundan hasta sorumludur ve hasta tarafından verilen yanlış ya da eksik bilgilendirmeden doğacak tıbbi ya da hukuki sorumluluklar hastaya aittir.

 

4-Hastane Kurallarına Uyma

 • Hasta ve yakınları; başvurduğu hastanenin ve birimin kural ve uygulamalarına uymalıdır.
 • Hasta, kurumlarca belirlenen sevk zincirine uymalıdır.
 • Hasta, tedavi, bakım ve rehabilitasyon süresince sağlık çalışanları ile işbirliği içinde olmalıdır.
 • Hasta, randevulu hizmet veren bir birimimizden yararlanıyorsa, randevunun tarih ve saatine uyması ve değişikleri ilgili yere bildirmesi gerekir. Randevuya zamanında gelmediği ve haber vermediği durumda hasta, birimin yapacağı yeni randevu düzenlemesine uymalıdır.
 • Hasta hastane personelinin, diğer hastaların ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermelidir.
 • Hasta, kusurlu kullanım sonucu veya kasıtlı olarak sağlık kurumunun demirbaş ve sarf malzemelerine verdiği zarar ve ziyanı karşılamak zorundadır.
 • Hasta hiçbir gerekçeyle, gerçeğe aykırı belge, rapor veya doküman düzenlenmesini isteyemez.
 • Hasta düzenlenen belge, rapor veya dokümanlarda tıbbi gereklilik olmadan değişiklik talep edemez.

 

5-Tedavi İle İlgili Önerilere Uyma

 • Hasta tedavisinden sorumlu yetkili doktor tarafından önerilen tedavi programını uygulamakla ve sağlık personelinin bakım planını yerine getirmesini kabullenmekle yükümlüdür.
 • Hasta, tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemeli ve anlayamadığı yerleri sormalıdır.
 • Hastanın tedavisiyle ilgili tavsiyelere uyum sağlayamama durumu söz konusu ise bunu sağlık çalışanına bildirmesi gerekir.
 • Hastanın, sağlık bakımı ve taburculuk sonrası bakım planını beklendiği gibi doğru anlayıp anlamadığını belirtmesi gerekir.
 • Hasta, uygulanacak tedaviyi reddetmesi veya önerilere uymamasından doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur.

 

Hasta bu sorumlulukları yerine getirmediği takdirde hekimin, hastanın tedavisini üstlenmekten vazgeçme veya hastayı başka hekime yönlendirme hakkı vardır.


 


HASTA HAKLARI


Mengen Aziz Karsan Devlet Hastanesine sağlık hizmeti için başvuran herkes;

 

 1. Hizmetlerden Eşitlik İlkelerine Uygun Olarak Yararlanma: Adalet ve eşitlik ilkeleri çerçevesince ırk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durum ayırt edilmeksizin koruyucu, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinden yararlanma,

 

2. Genel Bilgi Edinme: Mevcut sağlık hizmetleri ve onlardan nasıl yararlanabileceği konusunda bilgi

alma,

 

3. Seçme ve Değiştirme: Sağlık hizmeti alacağı kurumu ve hekimi seçme,

 

 

4. Bilgi Alma: Sağlık durumu bu ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı olarak isteme, aydınlatılmış onam doğrultusunda tıbbi ve cerrahi tüm girişimlerde karar verme,

 

 

5. Mahremiyet: Teşhis ve tedavi esnasında yapılan her türlü tıbbi müdahalede, mahremiyetine saygı gösterilme,

 

 

6. Rıza ( Onay)- Red: Yeterli ölçüde bilgilendirten sonra önerilen tedaviyi kabul etme, doğabilecek olumsuz sonuçların sorumluluğu hastanın kendisine ait olmak üzere tedaviyi reddetme ya da durdurulmasını isteme,

 

 

7. Güvenlik Sağlanması: Sağlık kurum ve kuruluşlarında güvenlik içinde olma ve bunu isteme,

 

 

8. Dini Hizmetlerden Yararlanma: Hastanelerimizin imkanların ölçüsünde dini vecibelerini serbestçe yerine getirme,

 

 

9. Saygı ve İtibar Görme: Her zaman bireysel itibarı korunarak saygılı, nazik, şefkatli ve güler yüzlü bir ortamda tedavi olma,

 

 

10. Ziyaret ve Refakatçi Bulundurma: Hastane yönetimince belirlenen usul ve esaslara uygun olarak ziyaretçi kabul etme ve hekimin uygun görmesi durumunda refakatçi bulundurmayı isteme,

 

 

11. Müracaat, Şikayet ve Dava: Hasta haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü müracaat, şikayet ve dava etme,

 

 

12. Tıbbi Gereklere Uygunluk ve Özen Gösterilmesi: Tam ve tedavideki yeniliklerden yararlanma, hastalığının her evresinde, mümkün olduğu ölçüde acı ve sıkıntıdan korunma,

 

 

13. Bilgilerin Gizli Tutulması: Sağlık hizmetinin verilmesi sebebiyle edinilen bilgilerin kanun ile müsaade edilen haller dışarıda, hiçbir şekilde açıklanmaması,

 

 

14. Personeli Tanıma: Kendisine sağlık hizmeti verecek ve vermekle olan hekimlerin ve diğer personelin kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenme,

 

 

15. Düşünce Belirtme: Verilen hizmetler konusunda düşüncelerini belirtme

 

 

 

HAKLARINA SAHİPTİR.

Son Güncelleme: Çarşamba, 02 Ocak 2013 17:36